خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس نسخه ژول مول از دیدگاه تودوروف و باختین - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس نسخه ژول مول از دیدگاه تودوروف و باختین

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس نسخه ژول مول از دیدگاه تودوروف و باختین

خرید آنلاین
20,000 تومان

عنوان:

روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس نسخه ژول مول از دیدگاه تودوروف و باختین

 

چکیده:

شاهنامه اگر چه در بسیاری موارد آمیخته به تاریخ است، اما مولفه های داستان را همواره باخود دارد. آنچه که در سده اخیر مورد توجه نظریه پردازان بوده است، توجه به روایت و کارکرد های آن می باشد. تودوروف و باختین با نظریه هایی همچون نظریه چند آوایی، گزاره های روایت و… از نظریه پردازان به نام روایت شناختی می باشند. در این تحقیق با الگو قرار دادن نظریه های تودوروف و باختین و با منبع قرار دادن داستان بیژن و منیژه چاپ ژول مول، سعی در بررسی عناصر روایی در این داستان را داریم. با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی بدست آمده نتایج ذیل بدست آمد:

وجه اخباری پررنگ تر از وجه غیر اخباری یافت شد. در بین وجوه غیراخباری نیز وجه الزامی کاربرد بیشتری داشت . به لحاظ آرایش متن، آرایش آن ساده و تمامی رخداد ها یکی بعد از دیگری و درسیر زمانی روبه جلواتفاق افتاده است. داستان بیژن و منیژه به صورت زنجیره سازی است و هر پی رفت به صورت کامل به انتهای خود رسیده و پی رفت دیگر به دنبال آن ذکر شده است. از لحاظ چندآوایی نیز با توجه به حماسی بودن اثر و اینکه حماسه مفهوم ضمنی شفافیت در زبان و انطباق کلمات بر موضوعات را در بر دارد آوای دوم دیده نشد و تمام روایت و بازنمایی توسط راوی- و نه از زبان شخصیت ها- انجام شد. چندین موردنیز پدیده گروتسک به چشم می خورد که بارزترین آن گوی گیتی نما می باشد. انواع گفت وگونیز همچون گفت وگوهای دوطرفه، مونولوگ، گفت وگواز طریق نامه نگاری به چشم می خورد.

امید است تحقیق فوق که خالی از نقص نیست در پیشگاه اهل ادب مورد توجه و پسند واقع گردد

واژه های کلیدی: شاهنامه ، فردوسی، بیژن و منیژه ، ژول مول ، تودوروف، باختین ، روایت شناسی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

چکیده: ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق.. ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲- بيان مسأله. ۳

۱-۳- اهمّیت موضوع تحقیق و انگیزه های انتخاب آن. ۴

۱-۴- اهداف تحقيق.. ۴

۱-۴-۱-هدف کلی.. ۴

۱-۴-۲-هدف جزیی.. ۴

۱-۵- سؤالات و فرضیه های پژوهش… ۴

۱-۵-۱سوالات اصلی.. ۴

۱-۵-۲-سوالات فرعی.. ۵

۱-۵-۳-فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۶- روش تحقيق.. ۵

۱-۷- جامعه‌ی آماری.. ۶

۱-۸-حجم نمونه و روش اندازه گیری.. ۶

۱-۹- ابزار و شيوه‌ي جمع‌آوري اطلاّعات… ۶

۱-۱۰-روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۶

فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. ۸

۲-۱-مقدمه. ۸

۲-۱-۱-بخش اول: شاهنامه پژوهی.. ۸

۲-۱-۱-۱- شناخت فردوسی: ۸

الف-تولد: ۸

ب-کودکی و جوانی: ۸

پ-مرگ فردوسی: ۹

ت-آثار فردوسی : ۹

ث-سرایش شاهنامه : ۱۰

ج- ویژگی های شاهنامه: ۱۰

چ-ترجمه ها و شرح های شاهنامه: ۱۱

ح-شاهنامه فردوسی چاب ژول مول: ۱۱

۲-۱-۲-بخش  دوم : روایت پژوهی.. ۱۲

۲-۱-۲-۱-تعریف… ۱۲

۲-۱-۲-۲-تاریخچه روایت شناسی.. ۱۷

الف-دوره پیش ساختارگرایی: ۱۷

ب-  دوره ی ساختارگرايي: ۱۸

پ-روايتشناسي پساساختارگر: ۱۹

۲-۱-۲-۳-ویژگی روایت: ۲۰

۲-۱-۲-۴-باختین و نظریه وی: ۲۰

نظریه های باختین: ۲۱

کرونوتوپ یا زمان-مکان. ۲۱

گفتگویی.. ۲۱

گروتسک… ۲۲

ناهمگونی زبانی.. ۲۲

چندآوایی.. ۲۳

رابطه و نسبت بین خود و دیگران. ۲۳

خود پایان‌ناپذیر. ۲۴

تقابل رمان و حماسه از دیدگاه باختین.. ۲۵

۲-۱-۲-۵-تودوروف و نظریه وی: ۲۶

۲-۲- پیشینه تحقیق: ۲۹

فصل سوم : بررسی روایت شناسی داستان بیژن و منیژه بر اساس نظریات تودوروف وباختین.. ۳۰

۳-۱- مقدمه: ۳۱

بخش ( ۱ ) : ۳۲

بخش ( ۲ ) : ۳۴

بخش ( ۳ ) : ۳۶

بخش ( ۴ ) : ۳۸

بخش ( ۵ ) : ۴۰

بخش ( ۶ ) : ۴۲

بخش ( ۷ ) : ۴۴

بخش ( ۸ ) : ۴۶

بخش ( ۹ ) : ۴۸

بخش ( ۱۰ ) : ۵۰

بخش ( ۱۱ ) : ۵۲

بخش ( ۱۲ ) : ۵۴

بخش ( ۱۳ ) : ۵۶

بخش ( ۱۴ ) : ۵۸

بخش ( ۱۵ ) : ۶۰

بخش ( ۱۶ ) : ۶۲

بخش ( ۱۷ ) : ۶۴

بخش ( ۱۸ ) : ۶۶

بخش ( ۱۹ ) : ۶۷

بخش ( ۲۰ ) : ۶۹

بخش ( ۲۱ ) : ۷۰

بخش ( ۲۲ ) : ۷۲

بخش ( ۲۳ ) : ۷۴

بخش ( ۲۴ ) : ۷۶

بخش ( ۲۵ ) : ۷۸

بخش ( ۲۶ ) : ۸۰

بخش ( ۲۷ ) : ۸۲

بخش ( ۲۸ ) : ۸۴

بخش ( ۲۹ ) : ۸۶

بخش ( ۳۰ ) : ۸۸

بخش ( ۳۱ ) : ۹۰

بخش ( ۳۲ ) : ۹۲

بخش ( ۳۳ ) : ۹۴

بخش ( ۳۴ ) : ۹۶

بخش ( ۳۵ ) : ۹۸

بخش ( ۳۶ ) : ۱۰۰

بخش ( ۳۷ ) : ۱۰۲

بخش ( ۳۸ ) : ۱۰۴

بخش ( ۳۹ ) : ۱۰۶

بخش ( ۴۰ ) : ۱۰۸

بخش ( ۴۱ ) : ۱۱۰

بخش ( ۴۲ ) : ۱۱۲

بخش ( ۴۳ ) : ۱۱۴

بخش ( ۴۴ ) : ۱۱۶

بخش ( ۴۵ ) : ۱۱۸

بخش ( ۴۶) : ۱۲۰

بخش ( ۴۷ ) : ۱۲۲

بخش ( ۴۸ ) : ۱۲۴

بخش ( ۴۹ ) : ۱۲۶

بخش ( ۵۰ ) : ۱۲۸

بخش ( ۵۱ ) : ۱۳۰

بخش ( ۵۲ ) : ۱۳۲

بخش ( ۵۳) : ۱۳۴

بخش ( ۵۴ ) : ۱۳۶

بخش ( ۵۵ ) : ۱۳۸

بخش ( ۵۶ ) : ۱۴۰

بخش ( ۵۷) : ۱۴۲

بخش ( ۵۸ ) : ۱۴۴

بخش ( ۵۹ ) : ۱۴۶

بخش ( ۶۰ ) : ۱۴۸

بخش ( ۶۱) : ۱۵۰

بخش ( ۶۲ ) : ۱۵۲

بخش ( ۶۳ ) : ۱۵۴

بخش ( ۶۳ ) : ۱۵۶

بخش ( ۶۵ ) : ۱۵۸

بخش ( ۶۶ ) : ۱۶۰

بخش ( ۶۷ ) : ۱۶۳

بخش ( ۶۸ ) : ۱۶۵

بخش ( ۶۹ ) : ۱۶۷

بخش (۷۰ ) : ۱۶۹

بخش ( ۷۱ ) : ۱۷۱

بخش ( ۷۲) : ۱۷۳

بخش ( ۷۳ ) : ۱۷۵

بخش ( ۷۴ ) : ۱۷۷

بخش ( ۷۵ ) : ۱۷۹

بخش ( ۷۶ ) : ۱۸۱

بخش ( ۷۷ ) : ۱۸۳

بخش ( ۷۸ ) : ۱۸۵

بخش ( ۷۹) : ۱۸۷

بخش ( ۸۰ ) : ۱۸۹

بخش ( ۸۱) : ۱۹۱

بخش ( ۸۲ ) : ۱۹۳

بخش ( ۸۳ ) : ۱۹۵

بخش ( ۸۴ ) : ۱۹۷

بخش ( ۸۵ ) : ۱۹۹

بخش ( ۸۶) : ۲۰۱

بخش ( ۸۷ ) : ۲۰۳

بخش ( ۸۸ ) : ۲۰۵

بخش ( ۸۹ ) : ۲۰۷

بخش ( ۹۰) : ۲۰۹

بخش ( ۹۱) : ۲۱۱

بخش ( ۹۲ ) : ۲۱۳

بخش ( ۹۳) : ۲۱۵

۳-۱- برسی چند آوایی در داستان: ۲۱۶

فصل چهارم: نتیجه گیری.. ۲۱۷

۴-۱- نتیجه گیری : ۲۱۸

منابع. ۲۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email