خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه حقوق مطالعه تطبیقی مبانی تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و آمریکا - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه حقوق مطالعه تطبیقی مبانی تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و آمریکا

چکیده
مسئولیت مدنی، دارای دو شاخه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی است. اگر قراردادی بین دو یا چند شخص وجود داشته و یکی از آنها مرتکب نقض قرارداد (عدم انجام؛ تأخیر در انجام تعهد) شود و به طرف مقابل ضرر وارد شود ناقض قرارداد مسئولیت قراردادی داشته و باید از عهده خسارت وارده برآید. در جایی که شخص به دیگری ضرر وارد می‌کند بدون اینکه بین آنها قراردادی وجود داشته باشد یا اگر قراردادی وجود دارد، ایراد ضرر ارتباطی به قرارداد ندارد، صحبت از مسئولیت غیر قراردادی می‌شود. در ارتباط با اینکه آیا مسئولیت غیر قراردادی در دو نظام حقوقی ایران وآمریکا مختلف هستند یا نظام حقوقی واحدی را تشکیل می‌دهند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد: برخی این دو نظام را متمایز از یکدیگر می‌دانند ولی برخی دیگر معتقدند که چون هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر می‌باشد، این دو نظام حقوقی واحد می‌باشند.
کلید واژه: مسئولیت مدنی، تعهدات غیر قراردادی ، مسئولیت قهری، تقصیر، زیان دیده.

خرید آنلاین
40,000 تومان

پایان نامه حقوق مطالعه تطبیقی مبانی تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و آمریکا

 

 

پایان نامه ارشد حقوق 

 

 

مطالعه تطبیقی مبانی تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و امریکا

 

 

 

فهرست مطالب پایان نامه حقوق مطالعه تطبیقی مبانی تعهدات غیر قراردادی در حقوق ایران و آمریکا

 

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

۱-۱بيان مسأله. ۳

۲-۱سؤالات تحقیق. ۷

۳-۱فرضيه‏هاي تحقیق. ۸

۵-۱بررسی و اندازه گیری متغیرها ۱۲

۶-۱شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها ۱۲

۷-۱جامعه آماري : نظام حقوقی ایران و امریکا ۱۲

۸-۱روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها ۱۲

۹-۱سازمان دهی پژوهش… ۱۲

فصل دوم. ۱۳

ادبیات وپیشینه ومفاهیم نظری پژوهش… ۱۳

۱-۲مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی وهدف وماهیت آن. ۱۴

۱-۱-۲گفتار اول -مسئولیت مدنی.. ۱۴

۲-۱-۲گفتار دوم -مفهوم و هدف مسئولیت مدنی.. ۱۴

۱-۲-۲بند اول :مفهوم مسئولیت مدنی.. ۱۴

۲-۲-۲بند دوم :هدف مسئولیت مدنی.. ۱۴

۱-۲-۲:جلب رضایت زیاندیده ۱۵

۲-۲-۲: هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با عامل ورود زیان. ۱۵

۳-۲-۲ ایجاد نظم در جامعه با جلوگیری از اقدامات سایر اشخاص… ۱۵

۲-۲ مبحث دوم: بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی.. ۲۴

۱-۲-۲ گفتار اول: تقصیر. ۲۴

۲-۲-۲گفتار دوم: نظريه خطر. ۲۹

۳-۲-۲گفتار سوم: نظريه تضمين حق. ۳۰

۳-۲ مبحث سوم: شرایط تحقق مسئولیت.. ۳۱

۱-۳-۲گفتاراول: ضرر. ۳۱

۲-۳-۲گفتار دوم : فعل زیانبار. ۳۲

۳-۳-۲گفتار سوم: رابطه سببیت.. ۳۳

۱-۴-۲گفتار اول :مفهوم مسئولیت قراردادی وارکان تحقق آن. ۳۵

۲-۴-۲گفتار دوم: ماهیت مسئولیت قراردادی.. ۳۶

۳-۴-۲گفتار سوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی.. ۳۶

۱-۳-۴-۲ بند اول: وجود قرارداد معتبر. ۳۶

۲-۳-۴-۲بند دوم :ورود ضرر. ۳۶

۵-۳مبحث پنجم: مفهوم وماهیت تعهدات غیر قراردادای وضمان قهری.. ۳۶

۱-۵-۲ گفتار اول: ماهیت ومفهوم تعهدات غیر قرادادی.. ۳۶

۲-۵-۲ گفتار دوم: تعريف ضمان و اقسام آن. ۳۷

۳-۵-۲ گفتار سوم: تعريف و ماهيت ضمان معاوضي.. ۳۹

فصل سوم. ۴۷

تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی ایران. ۴۷

۱-۳مبحث اول: تعهدات غیر قراردادی( ضمان قهری )در حقوق ایران. ۴۸

۱-۱-۳گفتار اول: تعهد خارج از قرار داد (غیر قراردادی) ۴۸

۲-۱-۳گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی.. ۴۹

۲-۳مبحث دوم: اتلاف و احکام آن در تعهدات غیرقراردادی در نظام حقوقی ایران. ۵۰

۱-۲-۳گفتار اول: تعریف اتلاف و مبنای حقوقی وفقهی آن. ۵۰

۲-۲-۳گفتار دوم اقسام اتلاف در فقه وحقوق. ۵۱

۳-۲-۳گفتار سوم : احکام اتلاف در تعهدات غیر قراردادی درنظام حقوقی ایران. ۵۲

۴-۲-۳گفتار چهارم: شرایط تحقق مسؤولیت در تعهدات غیر قرارداد. ۵۲

۵-۲-۳گفتار پنجم: شیوه ی جبران خسارت در تعهدات غیر قراردادی.. ۵۴

۳-۳ مبحث سوم: بررسی تسبیب در تهعدات غیر قراردادی نظام حقوق ایران. ۵۵

۱-۳-۳گفتار اول: مبنای فقهی وحقوقی ضمان در تسبیب.. ۵۵

۲-۳-۳گفتار دوم: احکام تسبیب و شرایط تحقق ضمان در تسبیب.. ۵۸

۳-۳-۳گفتارسوم: اسباب سقوط ضمان در تسبیب در تهدات غیر قراردادی.. ۶۲

۴-۳-۳گفتار چهارم: تصادم وسایل نقلیه. ۶۴

۵-۳-۳گفتار پنجم: آثار مسؤولیت مدنی در تعهدات غیر قراردادی.. ۶۵

۳-۳-۶ گفتار ششم: شرایط ایجاد التزام در استیفا در تعهدات غیر قراردادی.. ۶۶

۳-۴ مبحث چهارم: تفاوت نظام تعهدات قراردای وغیر قراردادی.. ۶۸

۳-۵ مبحث پنجم: دلایل یگانگی مسئولیت قراردادی وتعهدات غیر قراردای در حقوق ایران. ۷۱

فصل چهارم. ۷۳

بررسی تعهدات غیر قراردادی در نظام حقوقی آمریکا ۷۳

مقدمه. ۷۴

۱-۴مبحث نخست: كليات.. ۷۴

۱-۱-۴گفتار اول: تعريف شبه جرم (تعهد غير قراردادي) در نظام حقوقی امریکا ۷۴

۲-۱-۴گفتار دوم : سابقه تاريخي شبه جرم(تعهدات غير قراردادي) در نظام حقوقی امریکا ۷۶

۳-۱-۴گفتار سوم: انواع تعهدات غير قراردادي در نظام حقوقی امریکا ۷۷

۱-۳-۴بند نخست: مسئوليت مدني ناشی از فعل زیانبار عمدی.. ۷۷

۲-۳-۴بند دوم : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت.. ۸۵

۳-۳-۴بند سوم: مزاحمت.. ۸۶

۴-۳-۴ بند چهارم: مسئولیت های مدنی وحقوق کیفری.. ۸۶

۴-۴گفتار چهارم: مشترك بودن مسئولیت مدنی وکیفری در حقوق امريكا ۸۷

۵-۴گفتارپنجم: آیین دادرسی درمورد شبه جرم (تعهدات غير قراردادي) نظام حقوقی آمریکا ۸۹

۶-۴ گفتار ششم: اسباب معافيت از تعهد غير قراردادي در آمريكا ۸۹

۷-۴گفتار هفتم : ضمانت اجراي مدني در تعهدات غير قراردادي نظام حقوقی امریکا ۹۱

۱-۷-۴بند نخست : خسارت تنبيهي.. ۹۱

۲-۷-۴بند دوم : پیشینه خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ۹۲

۳-۷-۴بند سوم : اهداف خسارت تنبیهی.. ۹۳

۳-۷-۵بند چهارم: ماهیت و قلمرو خسارت تنبیهی.. ۹۳

۸-۴گفتار هشتم: قاعده تعهد زيان ديده به كاستن از خسارت در تعهد غير قراردادي.. ۹۶

۱-۸-۴بند نخست: خسارت بدني.. ۹۷

۲-۸-۴بند دوم: خسارت مالي.. ۹۷

فصل پنجم. ۹۹

نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۹۹

۵-۱ نتیجه گیری.. ۱۰۰

۵-۲ پیشنهادها ۱۰۷

منا بع و مآخذ. ۱۰۸

 

جهت بررسی آرشیو  پایان نامه حقوق سایت مهران پروژکت لطفا کلیک نمایید. برای سفارش پایان نامه حقوق با شماره های ۰۲۱۶۶۴۸۸۴۱۶- ۰۹۱۲۶۱۱۰۹۷۶ تماس حاصل نمایید.

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email