خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه توصیف و تحلیل زبان‌شناختی نقش مذهب در نمایشنامه هملت بر اساس رویکرد تحلیل‌گفتمان انتقادی - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه توصیف و تحلیل زبان‌شناختی نقش مذهب در نمایشنامه هملت بر اساس رویکرد تحلیل‌گفتمان انتقادی

چكيده‌‌‌‌:
نمايشنامة «هملت» اثر ويليام شكسپير يكي از معروف‌‌ترين تراژدي‌هاي بزرگ جهان است كه مسئله محوري آن «مذهب» و «گفتمان حاكم» مي‌باشد.دراين پژوهش،نمايشنامه «هملت‌» براساس رويكرد تحلیل گفتمان ميشل فوكو تحليل مي‌شود. ميشل فوكو بر اين عقيده است كه هردوره‌اي گفتمان مخصوص به خود را دارد و نمي‌توان گفتمان دوره‌اي را در مورد عصري ديگر به كار گرفت.علاوه برآن فوكومعتقد است با استفاده از راهبردهای مناسب مي‌توانيم افكار ديگران را در جهت دلخواهمان تغييردهيم و بدين‌گونه به اهداف خود نائل شويم. نمايشنامة «هملت‌» نظرية فوكو را در مورد «گفتمان حاكم» نقض مي‌كند، چرا كه ويليام شكسپير زماني «هملت‌» را به رشتة تحرير درآورد كه مذهب ديگر در ميان مردم جايي نداشت و به زبان آوردن نام خدا جرم محسوب مي‌شد‌، اما شكسپير گفتمان حاكم بر زمان خود «رنسانس‌» را نپذيرفت و از گفتمان پيشين يعني گفتمان قرون وسطا استفاده نمود. نظرية ميشل فوكو در مورد استفاده از يك ايدئولوژي مناسب جهت كسب قدرت، در نمايشنامة «هملت‌» كارگر مي‌افتد.ايدئولوژي حاكم بر اين نمايشنامه ايدئولوژي مذهبي مي‌باشد، شخصيت‌هاي نمايشنامه با استفاده ازايدئولوژي مذهبي افكار يكديگر رادر جهت مورد نظر تغيير مي‌دهند وبدينگونه به قدرت دست مي‌يابند.
پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است و هدف از این تحقیق، بررسی و توصیف تحلیل زبان‌شناختی ساخت‌های ایدئولوژیک نمایشنامه هملت می‌باشد و همچنین به بررسی نقش مذهب در تولید گفتمان‌ها، کسب قدرت و اعمال نفوذ و شکل‌گیری ایدئولوژی می‌پردازد. در این تحقیق که پیکرة اصلی نمایشنامه هملت می‌باشد، جملات و واژگانی که دارای مفاهیم مذهبی می‌باشند و ایدئولوژی حاکم بر نمایشنامه را نشان می‌دهند را به عنوان داده استخراج نموده و سپس آنها را در قالب ساخت‌های نحوی، ترکیب واژگانی، ساختواژی، معناشناسی و کاربردشناختی، توصیف زبان‌شناختی می‌شوند. در نهایت نتیجه می‌گیریم که تحلیل گفتمان انتقادی در جهت تحقیق نیاز به کند و کاو و فهم نقش اجتماعی در شکل دادن به گفتمان به کار گرفته شده است و اینکه ایدئولوژی در تحلیل گفتمان انتقادی نقش عمده‌ای دارد و گفتمان به واسطة ساختارها شکل می‌گیرد، اما خود در شکل دادن مجدد به ساختارها و در بازتولید و تغییر آنها نیز سهیم است و این ساختارها دارای ماهیتی گفتمانی و ایدئولوژیک می‌باشند.

کلید واژگان:‌مذهب، نمایشنامه هملت، تحلیل‌گفتمان انتقادی

خرید آنلاین
30,000 تومان

 

پایان نامه زبانشناختی  

 

عنوان‌‌‌:

توصیف و تحلیل زبان‌شناختی نقش مذهب در نمایشنامه هملت بر اساس رویکرد تحلیل‌گفتمان انتقادی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چكيده‌‌‌‌: ۱

 

فصل اول- کلیات تحقیق

کلیات تحقیق. ۲

۱-۱- مقدمه‌‌‌‌:‌‌‌ ۳

۱-۲- بیان مسأله‌‌‌‌:‌‌‌ ۵

۱-۳- اهمیت موضوع وضرورت تحقیق‌‌‌‌: ۸

۱-۴- اهداف وکاربردهای تحقیق‌‌‌‌: ۸

۱-۴-۱- اهداف نظری‌‌‌‌: ۸

۱-۴-۲- اهداف کاربردی‌‌‌‌: ۹

۱-۵- روش تحقیق‌‌‌‌:‌‌‌ ۹

۱-۶- پرسش‌‌‌های تحقیق‌‌‌: ۱۲

۱-۷- فرضیه‌‌‌های تحقیق‌‌‌‌:‌‌‌ ۱۲

۱-۸- محدوده حوزه تحقیق. ۱۳

۱-۹- کلیدواژه‌‌‌های تحقیق‌‌‌‌: ۱۳

۱-۹-۱- متن‌‌‌: ۱۳

۱-۹-۲- گفتمان‌‌‌: ۱۴

۱-۹-۳- تحلیل گفتمان‌‌‌: ۱۴

۱-۹-۴- تحلیل گفتمان انتقادی‌‌‌: ۱۵

۱-۹-۵- گفتمان سنت گرا‌‌‌‌: ۱۶

۱-۹-۶- گفتمان تجددگرا‌‌‌‌: ۱۶

۱-۹-۷- گفتمان مذهبی (دینی)‌‌‌‌: ۱۶

۱-۹-۸- ایدئولوژی‌‌‌: ۱۶

۱-۹-۹- ساخت‌‌‌های زبانی‌‌‌‌: ۱۷

۱-۹-۱۰- ساخت‌‌‌های زبانی ایدئولوژیک‌‌‌‌: ۱۷

۱-۹-۱۱- سلطه گفتمانی،گفتمان مسلط (هژمونی)‌‌‌‌: ۱۸

۱-۱۰- خلاصه ونتیجه‌گیری: ۱۸

 

فصل دوم– مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱مقدمه ۲۱

۲-۲- زندگینامه‌‌‌‌: ۲۱

۲-۳- دیدگاه شکسپیر‌‌‌‌:‌‌‌ ۲۳

۲-۴ پیشینۀگفتمان‌شناسی ا نتقادی‌‌‌: ۲۴

۲-۵ رویکردها وروش‌‌‌های تحلیل درتحلیل گفتمان انتقادی. ۲۷

۲-۵-۱رویکردفوکو. ۲۸

۲-۵-۲رویکردهاج وکرس… ۲۹

۲-۵-۳ رویکردفرکلاف.. ۳۱

۲-۵-۴ رویکردوندایک… ۳۴

۲-۵-۵ رویکردفاولر. ۳۷

۲-۵-۶رویکردلیوون. ۳۸

۲-۵-۷ رویکردبراون ویول. ۳۸

۲-۶ مروری برپژوهش‌‌‌های انجام شده‌‌‌: ۳۹

۲-۶-۱ پژوهش‌‌‌های خارجی‌‌‌: ۳۹

۲-۶-۲ پژوهش‌‌‌ها داخلی‌‌‌:‌‌‌ ۴۳

۲-۷ خلاصه ونتیجه گیری. ۵۳

 

فصل سوم– روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۵۶

۳-۲ مفاهیم کلیدی تحقیق. ۵۶

۳-۲-۱ نمایشنامه. ۵۶

۳-۲-۲ اهداف نمایش / نمایشنامه نویسی‌‌‌: ۵۷

۳-۲-۳ گفتمان سنت گرا ۵۸

۳-۲-۴ گفتمان تجددگرا ۵۸

۳-۲-۵ گفتمان مذهبي(ديني) ۵۸

۳-۲-۶ قرون وسطا وگفتمان سنت گرا ۵۸

۳-۲-۷ رنسانس وظهورگفتمان تجددگرا ۶۰

۳-۳ مبانی ومفاهیم نظری تحقیق. ۶۰

۳-۳-۱ گفتمان. ۶۱

۳-۳-۲ تحلیل گفتمان انتقادی.. ۶۲

۳-۳-۳ بررسی مفاهیم تحلیل گفتمان انتقادی.. ۶۴

۳-۳-۳-۱ مفهوم انتقادی.. ۶۴

۳-۳-۳-۲ مفهوم ایدئولوژی.. ۶۵

۳-۳-۳-۳ مفهوم قدرت.. ۶۷

۳-۴ روش تحقیق. ۷۰

۳-۵- خلاصه ونتیجه گیری‌‌‌: ۷۲

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ مقدمه ۷۵

۴-۲ خلاصه‌‌ای ازنمایشنامه‌ «هملت» ۷۵

۴-۳ نکاتی درباره شخصیت‌ «هملت» ۷۶

۴-۴- معرفی کنشگران درگفتمان هملت.. ۷۷

۴-۵- تجزیه وتحلیل داده‌‌هاوبحث.. ۷۸

۴-۶ خلاصه ونتیجه گیری‌‌‌: ۱۳۵

 

فصل پنجم– نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۳۷

۵-۲- نتایج تحقیق. ۱۳۷

۵-۳- بررسی فرضیه‌‌‌های تحقیق. ۱۳۹

۵-۴- موضوعاتی جهت تحقیق. ۱۴۱

 

واژه نامةانگلیسی–فارسی. ۱۴۳

واژه نامه فارسی – انگلیسی. ۱۴۶

منابع ومآخذ

منابع فارسی‌‌‌: ۱۵۱

منابع انگلیسی‌‌‌: ۱۵۷

Abstract: 161

 

 

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email