خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم فلسفه بر رشد ارزش‏های نوجوانان دختر شهرستان قرچک بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه اول متوسطه (دوره دوم) شهر قرچک که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل بودند را شامل می‏شد. نمونه مورد مطالعه ۳۰ نفر می‏باشد که به روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند که ۱۵ نفر به عنوان گروه آزمایش و ۱۵ نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.گروه آزمایش ۱۱ جلسه تحت آموزش مفاهیم فلسفی قرار گرفتند. برای آموزش مفاهیم فلسفی از کتاب زنگ فلسفه تألیف مرادی و پروین استفاده شد.

خرید آنلاین
40,000 تومان

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک

 

 پایان نامه روانشناسی 

 

پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک

 

 

چکیده:  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم فلسفه بر رشد ارزش‏های نوجوانان دختر شهرستان قرچک بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه اول متوسطه (دوره دوم) شهر قرچک که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل بودند را شامل می‏شد. نمونه مورد مطالعه ۳۰ نفر می‏باشد که به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند که ۱۵ نفر به عنوان گروه آزمایش و ۱۵ نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.گروه آزمایش ۱۱ جلسه تحت آموزش مفاهیم فلسفی قرار گرفتند. برای آموزش مفاهیم فلسفی از کتاب زنگ فلسفه تألیف مرادی و پروین استفاده شد. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و ۱۰ فرضیه فرعی مطرح شد. فرضیه اصلی عبارت بود از: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش‏های نوجوانان دختر مؤثر است. ۱۰ فرضیه فرعی عبارت بود از: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد خیرخواهی، سنت‏گرایی، همنوایی، امنیت، قدرت، برانگیختگی، لذت‏گرایی، موفقیت، خوداتکابی و جهان‏گرایی مؤثر است. به منظور جمع‏آوری اطلاعات در پیش‏آزمون و پس‏آزمون از پرسشنامه ارزش‏های شوارتز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری و اختلاف نمرات پیش‏آزمون و پس آزمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مفاهیم فلسفی باعث رشد ارزشهای خیرخواهی، سنت‏گرایی، همنوایی، امنیت، لذت‏گرایی، موفقیت، خوداتکایی و جهان‏گرایی شده است اما در رشد ارزشهای قدرت و برانگیختگی بی‏تأثیر بوده است.

کلید واژه‏: آموزش، ارزشها، مفاهیم فلسفی، فلسفه برای کودکان، رشد ارزشها، نوجوان.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳

فصل اول: کلیات تحقیق. ۱

مقدمه ۲

بیان مساله ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

هدف کلی پژوهش… ۹

اهداف جزئی پژوهش… ۹

فرضیه کلی پژوهش… ۹

فرضیه های جزئی پژوهش… ۹

تعاریف نظری: ۱۰

تعریف نظری ارزش ها: ۱۰

تعریف نظری آموزش فلسفه: ۱۰

تعاریف عملیاتی: ۱۰

تعریف عملیاتی ارزش ها: ۱۰

تعریف عملیاتی آموزش فلسفه: ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۲

مقدمه ۱۳

ارزش ها ۱۳

تعریف ابعاد ده گانه ارزش ها از نظر شوارتز. ۱۴

کارکردهای ارزش های اجتماعی. ۱۶

ارزش های اخلاقی. ۱۷

تعریف اخلاق. ۱۸

تعریف رشد اخلاق. ۱۹

دیدگاهها و نظریات در زمینه رشد اخلاق. ۱۹

دیدگاه شناختی. ۲۰

الف- پیاژه و رشد اخلاقی. ۲۰

تحول و مراحل رشد اخلاق از دیدگاه پیاژه ۲۱

مرحله اول: واقع نگری اخلاقی. ۲۲

مرحله دوم: خود مختاری اخلاقی یا اخلاق توافقی. ۲۳

مقایسه ای بین دیدگاه پیاژه و دورکیم. ۲۴

ب- رشد اخلاقی از دیدگاه کلبرگ.. ۲۴

مراحل تحول اخلاقی از دیدگاه کلبرگ.. ۲۶

نقد دیدگاه کلبرگ از نظر گیلیگان. ۳۰

۲- تحول اخلاقی در نظام روان تحلیل گری فروید. ۳۲

جاودانگی اخلاق. ۳۵

آموزش فلسفه به کودکان. ۳۹

مقدمه ۳۹

برنامه آموزش فلسفه به کودکان. ۴۰

ضرورت اجرای طرح آموزش فلسفه برای کودکان. ۴۱

اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان. ۴۲

اجتماع پژوهشی. ۴۷

داستان های فلسفی. ۵۰

اداره کردن یک جلسه مباحثه ۵۱

ریشه های تاریخی فلسفه برای کودکان. ۵۳

آموزش فلسفه برای کودکان درخارج از ایران. ۵۳

آموزش فلسفه برای کودکان درایران. ۶۲

فصل سوم: روش شناسی. ۶۸

مقدمه ۶۹

جامعه آماری. ۶۹

نمونه و روش نمونه گیری. ۶۹

طرح پژوهش… ۶۹

روش اجرای برنامه آموزش فلسفه ۷۱

روش های آماری تحلیل داده ها ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۴

۱-۴- مقدمه ۷۵

۲-۴- یافته های توصیفی. ۷۵

۳-۴- یافته های استنباطی. ۸۱

فرضیه های جزئی: ۸۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. ۹۴

فرضیه کلی پژوهش: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر موثر است. ۹۶

فرضیه های جزیی پژوهش: ۹۶

فرضیه اول: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد خیرخواهی دانش آموزان دختر موثر است. ۹۶

فرضیه دوم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد سنت گرایی دانش آموزان دختر موثر است. ۹۷

فرضیه  سوم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد همنوایی دانش آموزان دختر موثر است. ۹۸

فرضیه  چهارم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد امنیت دانش آموزان دختر موثر است. ۹۹

فرضیه  پنجم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد قدرت دانش آموزان دختر موثر است. ۹۹

فرضیه  ششم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد برانگیختگی دانش آموزان دختر موثر است. ۹۹

فرضیه  هفتم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد لذت گرایی دانش آموزان دختر موثر است. ۱۰۰

فرضیه  هشتم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد موفقیت دانش آموزان دختر موثر است. ۱۰۱

فرضیه  نهم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد خوداتکایی دانش آموزان دختر موثر است. ۱۰۱

فرضیه  دهم: آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد جهان گرایی دانش آموزان دختر موثر است. ۱۰۲

نتیجه گیری. ۱۰۲

محدودیت های پژوهش… ۱۰۳

پیشنهادها ۱۰۴

منابع فارسی. ۱۰۶

منابع لاتین. ۱۱۱

ضمائم. ۱۱۲ پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مفاهیم فلسفی بر رشد ارزش های نوجوانان دختر شهرستان قرچک در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳

برای دسترسی به آرشیو پایان نامه روانشناسی کلیک کنید.

شماره تماس : ۰۹۱۲۶۱۱۰۹۷۶ – ۰۲۱۶۶۴۸۸۴۱۶

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email