خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه ارشد شهرسازی زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه ارشد شهرسازی زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده

در حالیکه در مورد شاخص هایی که آسیب پذیری را ایجاد می کنند و آنهایی که موجب بهبود تاب آوری جامعه می شوند، اتفاق نظر وجود دارد، اما در رابطه با زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده پژوهش های اندکی انجام شده است، بنابراین در این پژوهش به این موضوع می پردازیم.

خرید آنلاین

پایان نامه ارشد شهرسازی زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده

 

پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی

 

زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده

 

پایان نامه ارشد شهرسازی زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده : تهران که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ دارای ۸۲۴۴۵۳۵ نفر جمعیت میباشد، هجدهمین شهر پر جمعیت جهان است که مانند اکثر کلان شهرهای دنیا با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بسیاری روبرو است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱). نبود یک برنامه ریزی درست و منطقی، این شهر را در آینده ای نه چندان دور به شهری تبدیل خواهد کرد که حتی زیستن در آن دچار مشکل خواهد بود. بنابراین ضرورت و اهمیت بحث زیست پذیری در کلان شهر تهران بطور روزافزونی ناشی از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف شهری است که نه سالم هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش منابع محیطی تهران و اطراف آن خواهد شد. در این راستا هدف این پژوهش بررسی زیست پذیری کلان شهر تهران در مناطق ۲۲ گانه میباشد. به عبارتی هدف این پژوهش زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده در منطقه ۱۵ ناحیه ۱ شهر تهران  می باشد.

کلمات کلیدی:  زیست پذیری شهری، آسیب پذیری،ارتقاء، تاب آوری، بافت فرسوده

 

فهرست مطالب زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲-بیان مسئله ۳
۱-۳-ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴-اهداف پژوهش: ۷
۱-۵-سوالات پژوهش: ۷
۱-۶-فرضيه‏هاي تحقیق: ۷
۱-۶-۱-فرضیه اصلی: ۷
۲-۶-۱-فرضیه های فرعی: ۷
۱-۸-روش پژوهش ۸
۱-۹-جامعه آماری: ۹
۱-۱۰-حجم نمونه : ۹
۱-۱۱-قلمرو تحقیق ۱۱
۱-۱۲-قلمرو زمانی تحقیق: ۱۲
۱-۱۳-قلمرو موضوعی تحقیق: ۱۲
۱-۱۴-ابزار گرد آوری داده ها ۱۲
۱-۱۵-تنظیم پرسشنامه ۱۳
۱-۱۶-روایی و پایایی پرسش نامه ۱۴
۱-۱۷-ابزار اندازه گيري پژوهش ۱۵
۱-۱۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵
۱-۱۹-آزمون نرمال بودن داده ها ۱۶
۱-۱۹-۱-رگرسیون: ۱۶
۱-۱۹-۲-مراحل تحلیل رگرسیون: ۱۷
۱-۲۰-ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن ۱۹
۱-۲۰-۱-تفاوت ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون : ۲۰
۲۱-۱-فرایند پژوهش: ۲۰
۲۲-۱-جمع بندی: ۲۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۲۲
۲-۱-مقدمه ۲۳
۲-۲-شناسایی انواع بافت های آسیب پذیر ۲۳
۲-۳- ویژگی عمومی بافت های فرسوده ۲۴
۲-۴-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۲۵
۲-۵-بافت فرسوده و علل پیدایش ۲۶
۲-۵-۱-تعریف کلی بافت فرسوده: ۲۶
۲-۶-علل و شکل گیری بافت های فرسوده و ناکار آمد: ۲۷
۲-۷-انواع فرسودگی در بافت های شهری ۲۸
۲-۸-تبیین و تحلیل مفهوم « تاب آوری» ۳۰
۲-۹-اهمیت بررسی مفهوم تاب آوری ۳۱
۲-۱۰-مفاهیم تاب آوری ۳۱
۲-۱۱-رویکردهای مربوط به تاب آوری بافت های فرسوده شهری : ۳۲
۲-۱۲-سنجش ظرفیت های تاب آوری ۳۴
۲-۱۳-مفاهیم، نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با تاب آوری منطقه ای ۳۵
۲-۱۴-ابعاد و شاخص های تاب آوری سوانح طبیعی ۳۷
۲-۱۵-ابعاد و مولفه های تاب آوری ۳۸
۲-۱۶-بافت شهری ۴۰
۲-۱۷-زیست پذیری ۴۳
۲-۱۸-نظریات زیست پذیری شهری: ۴۶
۲-۱۹-درک مفهوم زیست پذیری و ویژگی های آن: ۵۰
۲-۲۰-تعریف مولفه های زیست پذیری ۵۱
۲-۲۱-استطاعت پذیری واقعی مسکن ۵۲
۲-۲۲-رویکرد های زیست پذیری ۵۳
۲-۲۳-زیست پذیری شهری ۵۵
۲-۲۴-سکونتگاه زیست پذیر به عنوان ارگانیسم یا اندام زنده ۵۷
۲-۲۵-شاخص های تاب آوری در محیط شهری ۵۷
۲-۲۶-مبانی نظری تاب آوری ۵۹
۲-۲۷-پیشینه تحقیق: ۶۲
۲-۲۸-جمع بندی: ۷۱
فصل سوم: مطالعه جغرافیایی نمونه موردی ۷۲
۳-۱-مقدمه ۷۳
۳-۲-موقعيت جغرافيايي منطقه مورد نظر: ۷۴
۳-۳-نقشه های منطقه ۱۵ تهران ۷۷
۳-۴-تاریخچه منطقه ۱۵: ۷۹
۳-۵-تقسیم بندی های منطقه ۱۵: ۸۰
۳-۵-خلاصه فصل: ۹۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷ زیست پذیری شهری در راستای کاهش آسیب پذیری و ارتقاء تاب آوری بافت های ناکارآمد و فرسوده
۴-۱- مقدمه ۹۸
۴-۲- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۹۹
۴-۲-۱- بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت ۹۹
۴-۲-۲- بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ۱۰۰
۴-۲-۳- بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن ۱۰۰
۴-۲-۴- بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سطح تحصیلات ۱۰۱
۴-۳-۱- آمار توصیفی مربوط به متغیر زیست پذیری مطلوب شهری ۱۰۳
۴-۳-۲- آمار توصیفی مربوط به متغیر تاب آوری بافت فرسوده ۱۰۴
۴-۳-۳- آمار توصیفی مربوط به متغیر ارتقا کیفیت زندگی شهری ۱۰۵
۴-۳-۴- آمار توصیفی مربوط به متغیر طرحهای بهسازی ۱۰۶
۴-۴- آمار استنباطی ۱۰۷
۱-۴-۴- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۱۰۷
۴-۴-۲- ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۸
۵-۴- خلاصه فصل ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۱۲
۵-۱- مقدمه ۱۱۲
۵-۲-بررسی فرضیه های تحقیق ۱۱۳
۵-۲-۱-آزمون فرضیه ی شماره یک و دو ۱۱۳
۵-۲-۲-آزمون فرضیه ی شماره سه ۱۱۷
۵-۲-۳-آزمون فرضیه ی شماره چهار ۱۲۰
۳-۵- خلاصه پژوهش ۱۲۲
۴-۵-نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۵- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین ۱۲۵
۵-۶-پيشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق ۱۲۶
۵-۷-پیشنهادات برای محققین آتی ۱۲۶
۸-۵- محدوديت هاي تحقيق ۱۲۷
پیوست ها ۱۲۸

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت ۹۹
نمودار ۴-۲: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ۱۰۰
نمودار ۴-۳: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن ۱۰۱
نمودار ۴-۴: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سطح تحصیلات ۱۰۲
نمودار ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر زیست پذیری مطلوب شهری ۱۰۳
نمودار ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر تاب آوری بافت فرسوده ۱۰۴
نمودار ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر ارتقا کیفیت زندگی شهری ۱۰۵
نمودار ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر طرحهای بهسازی ۱۰۶

فهرست جداول

جدول ۴-۱: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ جنسیت ۹۹
جدول ۴-۲: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ وضعیت تاهل ۱۰۰
جدول۴-۳: بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن ۱۰۱
جدول۴-۴ بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سطح تحصیلات ۱۰۱
جدول ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر زیست پذیری مطلوب شهری ۱۰۳
جدول ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر تاب آوری بافت فرسوده ۱۰۴
جدول ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر ارتقا کیفیت زندگی شهری ۱۰۵
جدول ۴-۵- فراوانی مربوط به متغیر طرحهای بهسازی ۱۰۶
جدول ۴-۵: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۱۰۷
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون همبستگی ۱۰۹
جدول ۴-۷: خلاصه مدل در فرضیه شماره یک ۱۱۴
جدول شماره ۴-۸ : تحلیل (ANOVA) در فرضیه یک ۱۱۴
جدول شماره ۴-۹ ضرایب رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی یکم ۱۱۵
جدول ۴-۱۰: خلاصه مدل در فرضیه شماره یک ۱۱۷
جدول شماره ۴-۱۱ : تحلیل (ANOVA) در فرضیه یک ۱۱۸
جدول شماره ۴-۱۲ ضرایب رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی یکم ۱۱۸
جدول ۴-۱۳: خلاصه مدل در فرضیه شماره دو ۱۲۰
جدول شماره ۴-۱۴ : تحلیل (ANOVA) در فرضیه دو ۱۲۱
جدول شماره ۴-۱۵ ضرایب رگرسیون در آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۲۱

 

 

 

برای سفارش پروژه و پایان نامه معماری از سایت مهران دیدن فرمائید و با شماره های زیر تماس حاصل نمایید. 

۰۲۱۶۶۴۸۸۴۱۶ – ۰۹۱۲۶۱۱۰۹۷۶ 

mehran_office@ 

m.ramezani55@gmail.com

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email