خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه ارشد حقوق مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح در حقوق ایران و رویه قضایی - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه ارشد حقوق مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح در حقوق ایران و رویه قضایی

مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس نیز که حق فسخ و امکان مطالبه خسارت را در بر می‌گیرد در قوانین مدنی ومسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است. در خصوص بحث مهریه در تدلیس نیز که شاید بتوان آن را نوعی خسارت مادی تلقی نمود در قانون مدنی ماده ای اختصاص نیافته است و فقط می توان با توجه به ماده ۱۱۰۱ ق. م اتخاذ تصمیم نمود.. در واقع در پژوهش حاضر به وسیله روش کتابخانه‌ای ومیدانی با جمع آوری مطالب وآراء مربوطه وبررسی تمامی قوانین ذی‌ربط به امکان مطالبه خسارت مادی ومعنوی شخص مغرور از مدلِّس و وضعیت آن که در رویه  چنان که باید مورد عنایت قرارنگرفته است به طور مفصل پرداخته می شود.

واژگان کلیدی : تدلیس ، مسئولیت، مسئولیت مدنی، خسارت معنوی

خرید آنلاین
40,000 تومان

 

پایان نامه ارشد حقوق مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح در حقوق ایران و رویه قضایی       

 

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح در حقوق ایران

چكيده پایان نامه ارشد حقوق مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس در نکاح در حقوق ایران و رویه قضایی: یکی از مسائلی که در جامعة کنونی به شدت حائز اهمیت است وحجمی از پرونده های دادگاه های را به خود اختصاص می دهد تدلیس در نکاح می باشد. در عقد نکاح گاهی یک طرف عقد با اعمالی فریبنده که می تواند به صورت مثبت یا منفی باشد وگاهی باتبانی شخص ثالث صورت می گیرد موجب فریب طرف دیگر عقد شده ودر صورتی سبب ثبوت خیار فسخ می گردد که در طرف عقد اثر گذاشته و او­ را به انعقاد آن وادارد. به طور کل تدلیس در نکاح به اظهار صفت کمال یا  به اخفاء نقص بر می گردد وثبوت آن در صورت اشتراط یا آنچه در معنای شرط است می باشد. ارتکاب این عمل فریبنده سبب  ورود خساراتی به طرف مقابل می گردد وشخص مدلّس را دارای مسئولیت کیفری ومدنی می نماید .مسئولیت کیفری وی درم ۶۴۷ ق.م. ا  مصوب ۱۳۷۵مشخص شده است .

فهرست مطالب

 

چكيده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

۱-۱-مقدمه ۲

۱-۲-اهمیت موضوع. ۳

۱-۳-اهداف.. ۳

۱-۴-پیشینه ی تحقیق. ۴

۱-۵-فرضیات.. ۴

۱-۶-موانع و مشکلات.. ۵

۱-۷-روش تحقیق. ۵

۱-۸-ساختار تحقیق. ۶

فصل دوم: مفاهیم وکلیات.. ۷

۲-۱-تعریف مسئول. ۷

۲-۲-تعریف مسئولیت.. ۷

۲-۳-تعریف مسئولیت مدنی. ۸

۲-۴-مبنای فلسفی مسئولیت مدنی. ۸

۲-۴-۱-نظریه تقصیر ۹

۲-۴-۲-نظریه ی خطر ۹

۲-۴-۲-۱اقسام نظریه ی خطر ۱۰

۲-۴-۳-نظریه ی تضمین حق. ۱۰

۲-۵-ارکان مسئولیت مدنی. ۱۱

ب-ارتکاب فعل زیانبار یا نامشروع. ۱۲

ج رابطه ی سببیت.. ۱۲

۲-۶-مبانی فقهی مسئولیت مدنی : ۱۳

۲-۶-۱-قاعده ی اتلاف.. ۱۳

۲-۶-۲-قاعده ی تسبیب.. ۱۳

۲-۶-۳-قاعده ضمان ید. ۱۳

۲-۶-۴-قاعده ی غرور ۱۴

۲-۷-رابطه قاعده ی غرور و قاعده اتلاف با تدلیس در نکاح. ۱۴

۲-۸-مقایسه مسئولیت مدنی با مفاهیم مشابه ۱۵

۲-۸-۱-مسئولیت های مدنی وکیفری. ۱۵

۲-۸-۲-مسئولیت مدنی واخلاقی. ۱۷

۲-۹-مفهوم لغوی تدلیس.. ۱۷

۲-۱۰-مفهوم اصطلاحی تدلیس.. ۱۸

۲-۱۱-مفهوم تدلیس در نکاح. ۱۹

۲-۱۲-عناصر تشکیل دهندة تدلیس.. ۲۰

۲-۱۲-۱-عنصر مادی. ۲۰

۲-۱۲-۲-عنصر معنوی. ۲۱

۲-۱۳-شرایط تأثیر تدلیس.. ۲۱

۲-۱۳-۱-فریب طرف عقد. ۲۱

۲-۱۴-تدلیس ثالث.. ۲۳

۲-۱۵-اعمال فریبنده در تدلیس.. ۲۴

۲-۱۵-۱-عمل مثبت.. ۲۴

۲-۱۵-۱-۱-تدلیس ماشطه ۲۵

۲-۱۵-۲-عمل منفی. ۲۷

۲-۱۶-مقایسه ی موجبات خیار عیب وتدلیس.. ۲۷

۲-۱۷- رابطه خیار تدلیس وتخلف از شرط صفت.. ۲۸

۲-۱۸-۱-تدلیس در روایات.. ۳۱

۲-۱۹-سیر انجام کار در دادگاه ۳۳

فصل سوم: صور تحقق تدلیس در نکاح. ۳۵

۳-۱-صور تحقق تدلیس در نکاح. ۳۵

۳-۱-۱-تدلیس در صفت کمال. ۳۵

۳-۱-۲-برخی از مصادیق تدلیس در شرط صفت.. ۳۷

۳-۱-۲-۱-تجرد ۳۷

۳-۱-۲-۲-بکارت.. ۳۸

۳-۱-۲-۲-۱-معنای بکارت.. ۳۸

۳-۱-۲-۲-۲-ماهیت بکارت.. ۳۸

۳-۱-۲-۳-تحصیلات.. ۴۱

۳-۳-۱- عیوب منصوصه ۴۶

۳-۳-۲-عیوب مشترک.. ۴۷

۳-۳-۳-عیوب مختص مرد ۴۷

۳-۳-۳-۱-خصاء ۴۸

۳-۳-۳-۲-جب.. ۴۸

۳-۳-۳-۳-عنن. ۴۹

۳-۳-۴-عیوب مختص زن. ۵۰

۳-۳-۴-۱- جذام ۵۰

۳-۳-۴-۲-برص.. ۵۱

۳-۳-۴-۳-قرن. ۵۲

۳-۳-۴-۴-افضاء ۵۲

۳-۳-۴-۵-زمین گیری. ۵۲

۳-۳-۴-۶-نابینایی از هردوچشم. ۵۲

۳-۴-بررسی تدلیس در عیوب منصوصه در رویه ۵۳

۳-۵-تدلیس درعیوب غیر منصومه ۵۶

۳-۶-برخی از عیوب غیر منصوصه ۵۷

۳-۶-۱-دو جنسی بودن. ۵۷

۳-۶-۲-بیماری های مسری. ۵۷

۳-۷- رابطه بین عیب و تدلیس.. ۵۸

۳-۸-سکوت در وجود عیب یانقص… ۵۸

۳-۹-شیوه های فسخ نکاح در محاکم قضایی و سیر انجام کار ۶۰

۳-۹-۱-شیوه فسخ عقد نکاح. ۶۰

در مورد فسخ نکاح به دو طریق می توان طرح دعوا نمود ۶۰

فصل چهارم: ۶۱

ضمانت اجرای مدنی وکیفری تدلیس در نکاح. ۶۱

۴-۱-ضمانت اجرای مدنی وکیفری تدلیس در نکاح. ۶۱

۴-۲-ضمانت اجرای مدنی. ۶۱

۴-۲-۱-ایجاد حق فسخ نکاح. ۶۱

۴-۲-۲-جهل به حکم خیار وجهل به فوریت آن. ۶۳

۴-۲-۳-جهل به حکم خیار ۶۴

۴-۲-۴-جهل به فوریت خیار ۶۵

۴-۳-مطالبه ی خسارت.. ۶۵

۴-۳-۱- مطالبه خسارت در حالت فسخ نکاح. ۶۶

در این قسمت می توان خسارت مادی و معنوی را جداگانه توضیح دهید : ۶۶

الف-خسارت معنوی. ۶۶

۴-۳-۲-مطالبه خسارت در حالت عدم  فسخ نکاح. ۶۸

۴-۴-۲-کیفیت جبران خسارت معنوی. ۷۳

۴-۵-میزان مسئولیت در تعدد اشخاص فریب دهنده در نکاح. ۷۶

۴-۶-بررسی مهر در تدلیس در نکاح. ۷۶

۴-۶-۱-وضعیت مهریه  در فسخ نکاح قبل وبعد از تحقق نزدیکی. ۷۶

۴-۶-۱-۱-وضعیت مهریه در تدلیس از سوی هریک از زوجین وفسخ در صورت عدم نزدیکی. ۷۶

۴-۷-استرداد مهر در صورت فریب از سوی زوجه در فسخ نکاح بعد از نزدیکی. ۸۲

۴-۷-۱-وضعیت مهر در تدلیس در نکاح درعدم فسخ وتحقق نزدیکی. ۸۴

۴-۸-ضمانت اجرای کیفری. ۸۷

۴-۹-نتیجه گیری. ۸۸

۴-۱۰-پیشنهادات تحقیق. ۸۹

منابع و ماخذ: ۹۱

ضمائم.

 

 

 

برای خرید و سفارش انجام  پایان نامه حقوق  به سایت مهران مراجعه فرمایید.

 

 

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email