خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها

گردشگری روستایی با توجه به ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستائیان، حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی، کمک به فراهم شدن خدمات زیربنایی، تشویق توسعه سایر بخشهای اقتصادی، تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصاد روستایی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستا ایفا نماید. اثرات و پیامدهای گردشگری اغلب در یک چارچوب نظریه ای شامل اثرات اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و کالبدی ـ زیست محیطی بررسی می شوند که هیچ گاه جدا از یکدیگر نیستند. این اثرات در یک حوزه تعاملی با «اثرات اجتماعی» عمل می کنند.

خرید آنلاین
35,000 تومان

 

 

پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها

 

پایان نامه ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها

چکیده پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها  : یکی از شایعترین اثرات گردشگری در کشور ما و در روستاهای میزبان گردشگری تغییرات کالبدی است، تغییراتی چون، تغییرات کاربری اراضی و پیامدهای اکولوژیکی آن، ساخت و سازهای بی رویه، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر اشتغال از کشاورزی به اشتغال خدماتی وابسته به گردشگری، تغییر فضاهای معیشتی، افزایش کاذب قیمت اراضی و بورس بازی آن، افزایش نابرابری در سبک مساکن روستایی، تخریب حریم منابع طبیعی نظیر جنگل، ضعف از امکانات زیربنایی ـ رفاهی و مانند آن. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی این اثرات و تغییرات بپردازد.

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها (مطالعه موردی: اوشان- فشم- میگون) می‌باشد که براساس آن فرضیاتی در مورد رابطه گردشگری با تغییرات محیطی، بافت کالبدی،تاسیسات زیربنایی و تسهیلات خدماتی- رفاهی مورد آزمون قرار می گیرد.

تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از مشاهدات میدانی و تکمیل پرسشنامه انجام گرفته‌است. جامعه آماری آن شامل ۲۰۲۲ خانوار ساکن در روستاشهر فشم( دارای سه نقطه شهری: اوشان، شم و میگون) می باشد ، که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری برابر ۸۹ پرسشنامه تعیین و به نسبت در نقطه شهری اوشان ۲۶ پرسشنامه، در نقطه شهری فشم ۳۲ پرسشنامه و در نقطه شهری میگون ۳۱ پرسشنامه در  میان خانوار به شیوه تصادفی که دارای بیشترین شانس برابر برای همه افراد جامعه آماری جهت قرار گرفتن در نمونه آماری است توزیع شد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- بیان مساله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۵

۱-۳- پیشینه تحقیق. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق. ۱۲

هدف اصلی.. ۱۲

اهداف فرعی.. ۱۲

۱-۵- سوالات تحقیق. ۱۳

۱-۶- فرضیه های تحقیق. ۱۳

۱-۷- مدل تحقیق. ۱۴

۱-۸- روش تحقیق. ۱۴

۱-۹- قلمرو تحقیق. ۱۵

قلمرو موضوعی.. ۱۵

قلمرو مکانی.. ۱۵

قلمرو زمانی.. ۱۷

۱-۱۰- جامعه آماری و حجم نمونه. ۱۸

۱-۱۱- محدودیت ها و مشکلات تحقیق. ۲۱

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق.. ۲۳

مقدمه. ۲۴

۱-۲- تعریف گردشگری.. ۲۴

۱-۱-۲- انواع گردشگری.. ۲۷

۲-۲- گردشگری روستایی.. ۲۹

۲-۲-۲- اصول کلی در گردشگری روستایی را می توان به شاخه های زیر تقسیم نمود. ۳۳

۳-۲- توسعه پایدار. ۳۴

۱-۳-۲- مفهوم توسعه روستایی.. ۳۴

۲-۳-۲- مفهوم توسعه ی پایدار گردشگری روستایی.. ۳۶

۴-۲- مدل ها نظری: ۳۸

۴-۲-۱- سه دیدگاه مهم در گردشگری روستایی عبارتند از: ۳۸

۴-۲-۲- تاثیرات شهر بر روستاهای اطراف.. ۴۱

۴-۲-۲-۱- از بعد زيست محيطي.. ۴۱

۴-۲-۲-۲- از ديدگاه جمعيتي.. ۴۱

۴-۲-۲-۳- از ديدگاه اجتماعي- فرهنگي.. ۴۲

۴-۲-۲-۴- از بعد اقتصادي.. ۴۲

۴-۲-۲-۵- از بعد فضايي – کالبدي.. ۴۳

۴-۲-۲-۶- از بعد سياسي و نهادي – مديريتي.. ۴۵

۲-۴-۳- راهبردهای توسعه. ۴۷

۴-۲-۳-۱- دیدگاه بهبود و اصلاح. ۴۹

۴-۲-۳-۲- راهبرد تکنوکراتیک… ۴۹

۴-۲-۳-۳- راهبرد اصلاح طلبانه. ۵۰

۴-۲-۳-۴-دیدگاه دگرگون سازی.. ۵۰

الف) طرح های اسکان. ۵۱

ب) اصلاحات ارضی.. ۵۲

۴-۲-۵- اثرات گردشگری بر نواحی روستایی.. ۵۲

۵-۲- کارکردهای توریسم روستایی.. ۵۵

۶-۲- مدیریت گردشگری و نقش آن در توسعه ی روستایی.. ۵۶

۷-۲- محصول گردشگری روستایی.. ۵۶

۸-۲- خانه های دوم. ۵۷

۱-۸-۲- ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دوم و اﺛﺮات آندر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ : ۵۸

۱-۸-۳- تعریف و مفهوم گردشگری خانه های دوم. ۵۹

۲-۸-۴- اثرات کالبدی خانه های دوم در نواحی روستایی.. ۶۱

نتیجه گیری.. ۶۳

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی منطقه. ۷۰ پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها

۴-۱- موقعیت جغرافیایی: ۷۱

۴-۱-۱-استان تهران. ۷۱

۴-۱-۲- شهرستان شمیرانات در تقسیمات کشوری ایران. ۷۴

۴-۱-۳- بخش رودبارقصران. ۷۶

۴-۲- زمین شناسی: ۷۷

۴-۲-۱- زمین شناسی: ۷۷

۴-۲-۲- اقلیم: ۸۰

۴-۲-۲-۱- آب و هوا: ۸۰

۴-۲-۲-۲- منابع آب: ۸۲

۴-۲-۳- اکوسیستم: ۸۵

۴-۲-۳-۱ پوشش گیاهی و زندگی جانواری: ۸۷

۴-۳- ویژگی های جمعیت انسانی: ۹۰

۴-۳-۱- جمعیت: ۹۰

۴-۳-۱-۲- توزيع سني.. ۹۱

۴-۳-۱-۲- توزیع سنی جمعیت.. ۹۲

۴-۳-۱-۳-  سواد و تحصیلات.. ۹۳

۴-۳-۱-۴- بعد خانوار. ۹۴

۴-۳-۱-۵- مهاجر فرستي و مهاجر پذيري.. ۹۶

۴-۳-۲- ویژگی های تاریخی: ۹۶

۴-۳-۲-۱- وجه تسمیه: ۹۶

۴-۳-۲-۲- جاذبه های مذهبی-تاریخی-ورزشی رودبارقصران. ۹۹

۴-۳-۲-۳- ویژگی های اجتماعی: ۱۰۳

۴-۳-۲-۳-۱- معرفی نژاد مردم قصران (اجتماعی) ۱۰۳

۴-۳-۲-۳-۲-زبان گفتاری.. ۱۰۴

۴-۳-۲-۳-۳-آداب و رسوم. ۱۰۵

مراسم عروسی.. ۱۰۵

۴-۳-۳- ویژگی های اقتصادی: ۱۰۵

۴-۳-۴- ویژگی های کالبدی: ۱۰۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۰۹

مقدمه: ۱۱۰

۴-۱- توصیف متغیر وابسته و متغیر مستقل: ۱۱۰

۴-۲- اطلاعات توصیفی.. ۱۱۲

۴-۲-۱- متغیرهای زمینه ای: ۱۱۲

۴-۲-۲- توصیف متغیرهای اصلی: ۱۱۶

۴-۲-۲-۱- توصیف متغیر وابسته: ۱۱۶

۴-۲-۲-۲- توصیف متغیر مستقل: ۱۲۰

۴-۳- بررسی فرضیه‌های پژوهش… ۱۲۲

۴-۳-۱- آزمون های معناداری(T-test): 122

۴-۳-۲- آزمون فرضیات: ۱۲۴

نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها(مطالعه موردی: میگون، اوشان و فشم): ۱۲۴

۴-۳-۳- تحلیل رگرسیونی: ۱۲۸

نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها(مطالعه موردی: میگون، اوشان و فشم): ۱۲۸

۴-۴ روایی و پایایی تحقیق: ۱۳۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۳۳

۵-۱- نتایج یافته ها: ۱۳۴

۵-۲- اثبات آزمون فرضیه ها: ۱۳۵

۵-۲-۱- فرضیه اول: ۱۳۵

۵-۲-۲- اثبات آزمون فرضیه دوم. ۱۳۶

۵-۲-۳- اثبات آزمون فرضیه سوم. ۱۳۶

۵-۳- نتیجه گیری کلی.. ۱۴۵

۵-۴- پیشنهادات.. ۱۴۶

فهرست منابع فارسی: ۱۴۸

فهرست منابع انگلیسی: ۱۵۰

ضمائم    پایان نامه ارشد جغرافیا نقش فعالیتهای گردشگری بر تغییرات کالبدی روستا شهرها    ۱۵۲

 

واژگان کلیدی: فعالیت های گردشگری، تغییرات کالبدی، بافت کالبدی، خدمات زیربنایی و تسهیلات رفاهی، تاسیسات زیربنایی ، اوشان، فشم، میگون، روستاشهر.

 

 

برای بررسی و مطالعه پایان نامه جغرافیا کلیک نمایید. 

 

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email