خدمات دانشجویی مهران | پایان نامه ارشد ادبیات و علوم انسانی نمادگرایی اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث - خدمات دانشجویی مهران

راهنمای خرید سفارش پروژه خانه


شماره حساب مهران پروژه راهنماي خريد
۱- بر روی دکمه (خرید آنلاین) کلیک کنید.

۲- ایمیل و مشخصات خود را وارد نمایید.

۳- بلافاصله به درگاه اینترنتی پرداخت وارد میشوید و موارد خواسته شده را تکمیل نموده و بر روی پرداخت کلیک نمایید.

- برای پرداخت نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد CVV2 و تاریخ انقضاء دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است.

- رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپرداز بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید.

(شما با کلیه کارت بانک ها میتوانید پرداخت را انجام دهید)

۴- پس از پرداخت آنلاین موفق، از سایت بانک مجدداً به سایت هدایت خواهید شد و میتوانید محصول مورد نظر خود را دانلود کنید.

پایان نامه ارشد ادبیات و علوم انسانی نمادگرایی اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث

نمادگرایی اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث

خرید آنلاین
40,000 تومان

پایان نامه ارشد ادبیات و علوم انسانی :  نمادگرایی اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث

 

کلید واژگان: اخوان ثالث، نماد، استعاره، نمادگرایی، نمادگرایی اجتماعی

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۱- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲- پرسش های  تحقيق………………………………………………………………………………………..۸

۱-۳  فرضيه‏هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۵ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۶- نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………………………….۱۲

فصل دوم مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..۱۳

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱- نماد………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۱-۱- تعریف نماد………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۲- پیشینه نمادگرایی………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۱-۳- کارکردهای تصویرهای نمادین………………………………………………………………………………۲۱

۲-۱-۴- نماد و استعاره……………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۵- ویژگی های تصویر نمادین ……………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۶- انواع نماد…………………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۱-۷- خاستگاه نماد………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱-۸- شیوه های پیدایش نماد………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۱-۹- نماد و استعاره………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲- نماد و روانشناسی……………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۱- تفسیر نماد………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۲- دسته بندی نمادها……………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۳- نماد گرایی اجتماعی در شعر نو………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۱- زمینه ها و انگیزه های تاریخی اجتماعی شعر نوی اجتماعی نمادین……………….۳۹

۲-۳-۲- شعر نو اجتماعی نمادگرا……………………………………………………………………………….۴۸

۲-۴- مشخصه های عمده ی فکری شعر اجتماعی نمادگرا…………………………………………….۵۸

۲-۵- جایگاه سمبولیسم در شعر و شاعری……………………………………………………………………۶۱

فصل سوم: نماد در اشعار اخوان ثالث…………………………………………………………………………….۶۳

 ۳-۱- نگاهی به زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث (م. امید)……………………………………………..۶۴

۳-۲- نمادهای طبیعی…………………………………………………………………………………………………۶۷

الف) آب و وابسته هایش………………………………………………………………………………………………۶۷

ب) آتش و وابسته هایش………………………………………………………………………………………………۷۰

پ) دشت……………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

ت) باد…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

ث) باران و وابسته هایش………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۳- نمادهای ملی و اساطیری…………………………………………………………………………………….۷۹

الف) نمادهای تاریخی…………………………………………………………………………………………………..۷۹

ب) نمادهای دینی………………………………………………………………………………………………………..۸۰

پ) نمادهای حماسی……………………………………………………………………………………………………۸۳

۳-۴- نمادهای ابداعی…………………………………………………………………………………………………۸۹

الف) سیارات و ستارگان………………………………………………………………………………………………۸۹

ب) موجودات ناملموس………………………………………………………………………………………………..۹۱

پ) هوا و وابسته های آن……………………………………………………………………………………………..۹۴

ت) اشیاء نمادین…………………………………………………………………………………………………………۹۶

ث) جهت های جغرافیایی نمادین…………………………………………………………………………………۱۱۰

ج) صوت و صداهای…………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

چ) ضمایر و نماد آن ها………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

ح) مکان های نمادین…………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۵- نمادهای استعاری……………………………………………………………………………………………۱۲۵

فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۱۳۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴

جهت عضويت در خبرنامه ايميل خود را وارد نماييد
این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستانتان پیشنهاد دهید
  Facebook  |  Twitter  |  Delicious  |  Email